"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2015 Ngày 05 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03
16-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang. 06
16-01-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 16
22-01-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về việc quy định nội dung chi và mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 18
28-01-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015 - 2020. 26
28-01-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND về việc quy định chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 32
29-01-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá sản phẩm tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 35
29-01-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 38
04-02-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 43
05-02-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 51
11-02-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng. 57
12-02-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 73
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-01-2015 Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và một phần. 82
05-02-2015 Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số Mục thuộc Điều 1 Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 18/02/2011 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh, bổ sung một số Mục thuộc Điều 1 Quyết định số 1922/QĐ-UB ngày 29/7/2004 và Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa thị xã Hà Tiên. 115
180,969 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner