"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
  Số 21             Năm 2014 Ngày 20 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Giang Thành
25-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014. 04
25-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013. 08
25-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2013. 15
Hội đồng nhân dân thị xã Hà Tiên
17-07-2014 Nghị quyết số 101/2014/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 17
17-07-2014 Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Hà Tiên năm 2013. 22
17-07-2014 Nghị quyết số 103/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước phường Đông Hồ năm 2013. 24
17-07-2014 Nghị quyết số 104/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước phường Bình San năm 2013. 26
17-07-2014 Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước phường Pháo Đài năm 2013. 28
17-07-2014 Nghị quyết số 106/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước phường Tô Châu năm 2013. 30
17-07-2014 Nghị quyết số 107/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Hà Tiên năm 2014. 32
17-07-2014 Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách bốn phường năm 2014. 34
17-07-2014 Nghị quyết số 109/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh bổ sung danh mục đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách thị xã năm 2014. 37
Hội đồng nhân dân thành phố Rạch Giá
18-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2013. 39
18-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của 11 phường năm 2013. 41
18-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố Rạch Giá năm 2014. 43
18-07-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách xã, phường năm 2014. 45
18-07-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước 02 phường năm 2012. 47
18-07-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Rạch Giá. 49
18-07-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách thành phố Rạch Giá (thu đấu giá đất khu Hoa Biển). 51
18-07-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hỗ trợ tiền cho lực lượng trực đêm từ nguồn thu quỹ quốc phòng - an ninh. 53
18-07-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014. 55
7,968,541 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner