"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEBSITE

Công báo là ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước, do Chính phủ thống nhất quản lý, có chức năng đăng các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành, các điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật khác theo quy định. Công báo được xuất bản dưới hình thức Công báo in và Công báo điện tử.

Công báo gồm có Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Văn phòng Chính phủ xuất bản và Công báo cấp tỉnh do Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuất bản.

Công báo tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xuất bản, có chức năng công bố văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trên internet, đảm bảo văn bản pháp luật sau khi ban hành được công bố kịp thời, chính xác theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu của người đọc, đồng thời là hình thức hỗ trợ pháp lý cho người dân và doanh nghiệp.

Địa chỉ sử dụng Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

http://chinhphu.vn hoặc http://congbao.chinhphu.vn

Địa chỉ sử dụng Công báo điện tử tỉnh Kiên Giang: http://congbao.kiengiang.gov.vn